Skin Therapy Vema BV

 
 Skin Therapy Vema B.V.  
Harmenkaag 9, 1741 LA Schagen  
Telefoon: 022 421 4852  
Mail: info@skintherapy  

Skin Therapy Vema B.V. op Facebook

Algemene voorwaarden

Skin Therapy Vema B.V. is gevestigd te Schagen, Hoep 87A, Nederland. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar, d.d. 5 juli 2006, onder nummer 37076629

ARTIKEL 1

Hieronder wordt Skin Therapy Vema B.V. aangeduid als Skin Therapy Vema B.V en de partij die haar opdrachten –in de meest ruime zin- verstrekt als ook de cliënt, aangeduid als cliënt.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de verstrekking van alle therapeutische verrichtingen en/of behandelingen en daarmee verband houdende werkzaamheden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk door Skin Therapy Vema B.V. zijn aanvaard.

ARTIKEL 3 – Afzeggen van hemaakte afspraken

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden geheel in rekening gebracht bij cliënt.

ARTIKEL 4 – Aanbiedingen

 1. Indien tot de uitvoering van een door Skin Therapy Vema B.V. te verstrekken therapeutische verrichting en/of behandeling het leveren van gegevens behoort, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke wijze dan ook verstrekt, zal cliënt deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik aanvaarden. Cliënt zal ze als strikt vertrouwelijk behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan natuurlijke en/of rechtspersonen, waarop de gegevens betrekking hebben, noch gebruiken als bewijsmiddel bij enige procedure. De gegevens mogen noch geheel, noch gedeeltelijk door cliënt worden overgenomen, of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2.  Bij het verstrekken van therapeutische verrichtingen en/of behandelingen heeft Skin Therapy Vema B.V. het recht om de daaruit voortvloeiende rechten en/of plichten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan met Skin Therapy Vema B.V. geaffilieerde natuurlijke- en/of rechtspersonen.

ARTIKEL 5 – Prijzen

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende heffingen, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten.
 2. Indien in een of meer genoemde of soortgelijke factoren wijzigingen optreden, voordat de behandeling heeft plaatsgevonden, is Skin Therapy Vema B.V. gerechtigd de prijzen naar rato aan te passen. Skin Therapy Vema B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig informeren van cliënt over prijsveranderingen en evenmin voor druk en/of schrijffouten in prijscouranten, folders, correspondentie, etc.
 3. In de periode van totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst optredende wisselingen in de verhouding van valuta, komen steeds ten laste van cliënt. Skin Therapy Vema B.V. is gerechtigd de prijs naar rato aan te passen.

ARTIKEL 6 – Levering en leveringstijden

 1.  Een van het oorspronkelijke behandelplan afwijkende verstrekking van therapeutische  verrichtingen en/of diensten, tenzij die het wezen van de behandeling raakt, levert zijdens Skin Therapy Vema B.V. nimmer wanprestatie op.

ARTIKEL 7 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt begrepen alle omstandigheden, ook die welke reeds ten tijde van het tot stand komen van de behandeling waren te voorzien, waardoor van de behandeling of een onderdeel daarvan in redelijkheid geen nakoming meer kan worden gevergd. Van overmacht is eveneens sprake bij niet of niet tijdige toelevering van goederen door leveranciers van Skin Therapy Vema B.V. aan door oorlog, brand, onlusten, storingen in het vervoer, stakingen en maatregelen van overheidswege.
 2. In geval van overmacht wordt cliënt hiervan onverwijld mededeling gedaan onder opgave van de vermoedelijke duur van de overmachttoestand.

ARTIKEL 8 – Betaling / zekerheidsstelling

 1. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van cliënt.
 2. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum op onze bankrekening te zijn overgemaakt. Betaling dient netto en contant te geschieden zonder dat korting of compensatie is toegestaan. Bij niet tijdige betaling is de cliënt vanaf de dag waarop hij in verzuim is, zonder dat ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd van één procent per maand. Voorts zal aan cliënt na de tweede aanmaning € 7,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien betaling ook na sommatie uitblijft, zal Skin Therapy Vema B.V. de vordering uit handen geven en komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75, -, zonder dat van de kosten een specificatie kan worden verlangd. Skin Therapy Vema B.V. is steeds gerechtigd eerst tot voortzetting van de behandeling over te gaan, nadat betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden, ook indien een later tijdstip van betaling was overeengekomen.

ARTIKEL 9 – Reclame

 1. Cliënt dient eventuele reclames direct en binnen 8 dagen schriftelijk per aangetekende brief aan Skin Therapy Vema B.V. te bevestigen. Na deze termijn vervalt het recht op  reclame.
 2. Reclames geven cliënt geen recht betaling van het behandeltarief  of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Evenmin komt hem een beroep op korting of compensatie toe.

ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid

 1. Skin Therapy Vema B.V. is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de door cliënt verstrekte opdracht, zulks voor zover die het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Skin Therapy Vema B.V. van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarbij het verrichten van de handelingen die schade hebben doen ontstaan vertrouwd mag worden. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de behandelingskosten die Skin Therapy Vema B.V. over de laatste 3 maanden voor haar werkzaamheden heeft ontvangen van cliënt met een maximum van Euro 1.000,-, tenzij aan de zijde van Skin Therapy Vema B.V. sprake is van opzet of grove schuld. In geen geval is Skin Therapy Vema B.V. aansprakelijk indien cliënt de schade niet uiterlijk 14 dagen nadat deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk de schade aan Skin Therapy Vema B.V. heeft gemeld.
 2.  Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk het in artikel 10 lid 1 gestelde.
 3. Ieder gebruik van de door Skin Therapy Vema B.V. geleverde therapeutische verrichtingen, anders dan waarvoor deze bestemd zijn doet iedere aansprakelijkheid tegenover cliënt of derden, welke op Skin Therapy Vema B.V. mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, overgaan op cliënt. Cliënt is met de voorschriften volledig bekend. Het bepaalde in artikel 12, lid 1 is onverkort van toepassing.
 4. Skin Therapy Vema B.V. verstrekt haar therapeutische verrichtingen en/of behandelingen naar beste weten en geheel te goeder trouw. Cliënt zal Skin Therapy Vema B.V. nimmer aansprakelijk stellen voor verlies, schaden en daaruit voortvloeiende vervolgschaden. Cliënt zal Skin Therapy Vema B.V. altijd vrijwaren van schadeaanspraken tegenover Skin Therapy Vema B.V. van natuurlijke en/of rechtspersonen, voortvloeiende, direct of indirect, uit de door Skin Therapy Vema B.V. verstrekte therapeutische verrichtingen en/of behandelingen of uit vertraging bij het verstrekken van therapeutische verrichtingen en/of behandelingen.
  Cliënt zal Skin Therapy Vema B.V. tevens vrijwaren van schadeaanspraken wanneer Skin Therapy Vema B.V. vanwege maatregelen door lagere of hogere overheden, de rechtbank of andere organisaties, de behandeling van cliënt niet meer of niet meer naar behoren kan voortzetten.

ARTIKEL 11 – Annulering

 1. In geval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming niet van Skin Therapy Vema B.V. kan worden gevergd, daaronder tevens begrepen het geval dat Skin Therapy Vema B.V. door wanprestatie van haar eigen toeleveranciers niet tot het verstrekken van behandelingen in staat is, is de behandelplicht van Skin Therapy Vema B.V. opgeschort.
 2. Indien cliënt in gebreke is heeft Skin Therapy Vema B.V. het recht behandeling, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, voor ontbonden te houden, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van Skin Therapy Vema B.V. op schadevergoeding. Skin Therapy Vema B.V. is tevens gerechtigd alle verplichtingen, die zij dan ten opzichte van cliënt heeft, op te schorten, dan wel de gemaakte afspraken te annuleren. Annulering heeft directe opeisbaarheid van al hetgeen Skin Therapy Vema B.V. te vorderen heeft ten gevolge.
 3. Skin Therapy Vema B.V. heeft het recht zonder opgaaf van redenen het aangaan of continueren van de behandeling te weigeren.
  Voorts heeft Skin Therapy Vema B.V. het recht om een al gestarte behandeling zonder opgaaf van redenen tussentijds te beëindigen in welk geval Skin Therapy Vema B.V. verplicht is om eventueel door cliënt aan Skin Therapy Vema B.V. betaalde voorschotten, onder aftrek van al hetgeen Skin Therapy Vema B.V., uit welke hoofde dan ook, van cliënt te vorderen heeft, te restitueren.

ARTIKEL 12 – Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten met Skin Therapy Vema B.V. is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle vorderingen en geschillen, welke uit deze overeenkomst of haar uitvoering kunnen ontstaan, worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, echter met inachtname van artikel 98/A Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 3. Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene verkoopwaarden door Skin Therapy Vema B.V. zullen ook voor de cliënt bindend zijn één maand na deponeren daarvan, door of namens Skin Therapy Vema B.V. in handen van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Skin Therapy Vema B.V. zal dan het haar bekend adres van de cliënt zo spoedig mogelijk mededeling doen van wijzigingen en aanvullingen.

5 juli 2006